شرکت صنایع رازی راد

تجهیزات مخصوص نگهداری خرگوش


رک چرخدار آلومینیومی آنودایز شده مخصوص نگهداری 3 عدد قفس دوبل خرگوش در 3 طبقه 1 ردیفه مجموعاً 6 عدد قفس مخصوص نگهداری خرگوش است.